Skip to content

Kodeks Postępowania

Aby realizować i prowadzić biznes, nie wystarczy osiągać tylko wyniki finansowe. Filozofia ta przyświeca nam w codziennej pracy naszej Firmy.

Kodeks Postępowania jest to zbiór zasad, których przestrzeganie jest dla Nas rzeczywistością według której chcemy i prowadzimy naszą działalność.

1. Wprowadzenie

Kodeks Postępowania określa minimalne standardy, wraz z przepisami i regulacjami, którymi powinny posługiwać się podmioty gospodarcze w procesie dostaw, obsługi i współpracy.


2. Systemy zarządzania

Podmiot gospodarczy zobowiązuje się stosować w swojej firmie odpowiednie systemy zarządzania, które pozwolą mu przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania lub własnego równoważnego kodeksu postępowania w zależności od tego, który z nich jest bardziej rygorystyczny, jak również wszystkich innych mających zastosowanie i obowiązujących przepisów i regulacji. Funkcjonowanie i jakość systemu zarządzania powinny być proporcjonalne do zakresu i złożoności działalności Dostawcy, jak również do związanego z nią ryzyka.


3. Prawa człowieka i prawa pracownicze

3.1 Prawa człowieka Podmiot gospodarczy jest zobowiązany:

3.1.1 przestrzegać praw człowieka i nie przyczyniać się do ich łamania w ramach swojej strefy wpływów,

3.1.2 właściwie określać wpływ swoich działań na prawa człowieka zawsze, gdy uzgodniona zostanie potrzeba podjęcia takich działań,

3.1.3 ustanowić odpowiednie mechanizmy zaradcze w przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw człowieka


3.2 Podstawowe prawa pracownicze

Dostawca jest zobowiązany:

3.2.1 nie zatrudniać żadnych pracowników w wieku poniżej 15 lat (14 lat w niektórych krajach rozwijających się) lub poniżej wieku minimalnego zgodnie z ustawodawstwem krajowym, w zależności od tego, które z tych ograniczeń określa wyższy wiek pracownika (zgodnie z konwencją ILO nr 138 w sprawie pracy dzieci),

3.2.2 zapewnić, że warunki zatrudnienia młodych ludzi w wieku powyżej wymaganego minimum, ale poniżej 18 roku życia nie zagrażają ich edukacji, zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności,

3.2.3 w pełni uznawać prawa pracowników do organizowania się, przynależności do związków zawodowych i prowadzenia negocjacji w celu zawarcia układów zbiorowych,

3.2.4 nie stosować żadnej formy pracy przymusowej,

3.2.5 nie dyskryminować żadnego pracownika,

3.2.6 traktować wszystkich pracowników sprawiedliwie i z szacunkiem


3.3 Płace i godziny pracy

Podmiot gospodarczy jest zobowiązany:

3.3.1 wypłacać pracownikom co najmniej płacę minimalną i odpowiednie wynagrodzenie za nadgodziny stosownie do przepisów krajowych lub wszelkich obowiązujących umów zbiorowych,

3.3.2 stosować normalne godziny pracy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i układami zbiorowymi, a jeżeli nie istnieją takie przepisy lub układy zbiorowe, regularny czas pracy będzie ograniczony do 48 godzin tygodniowo,

3.3.3 zapewnić wszystkim pracownikom co najmniej jeden dzień na odpoczynek w każdym tygodniu.


4. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) 

Podmiot gospodarczy jest zobowiązany:

4.1 stosować wszystkie właściwe wymogi prawne dot. BHP,

4.2 sporządzić w formie pisemnej własną politykę dot. BHP, wykazać zaangażowanie kierownictwa w przestrzeganie zasad BHP, wskazać osoby odpowiedzialne za BHP w ramach swojej organizacji,

4.3 zapewnić, że stosowane są środki kontroli operacyjnej takie jak przepisy i procedury.


5. Wpływ na środowisko

Podmiot gospodarczy jest zobowiązany:

5.1 spełniać wszystkie wymogi dot. ochrony środowiska określone w odpowiednich przepisach prawa, regulacjach i pozwoleniach środowiskowych,

5.2 wyznaczyć pracownikom swojej organizacji obowiązki w zakresie kwestii ochrony środowiska,

5.3 upewnić się, że jego pracownicy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska oraz dostęp do zasobów, które umożliwią im skuteczne wypełnianie ich obowiązków